fbpx

1. Cel polityki

a) Niniejszy dokument stanowi opis polityki prywatności zawartej na stronie internetowej pod adresem www.pharos.pl, której administratorem jest Pharos Michał Zajdowicz z siedzibą w Poznaniu na Rynku Łazarskim 18/1, 60-733 (Pharos).

b) Celem Polityki jest określenie zasad, sposobu przetwarzania oraz wykorzystywania danych pochodzących od użytkowników strony internetowej, a także zawiera informacje dotyczące ich uprawnień.

2. Zasady ochrony danych osobowych

Pharos jest administratorem danych osobowych podawanych przez użytkowników na stronie internetowej. Pharos dokłada szczególnej staranności, aby wszelkie dane osobowe były przetwarzane zgodnie z celem, dla których zostały zebrane i wykorzystywane stosownie do zakresu udzielonych zgód.

 3. Cel przetwarzania danych osobowych

a) Każda osoba przekazująca Pharos dane osobowe za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie internetowej jest informowana o celu w jakim dane te są przetwarzane.

b) Pharos wykorzystuje dane osobowe wyłącznie we wskazanym celu, tj możliwości kontaktu z osobą, która przesłała do Pharos swoje dane osobowe za pośrednictwem zamieszczonego formularza kontaktowego a także w celu realizacji przedmiotu zawartej umowy, gdzie pojawiają się dane osobowe.

c) Dane osobowe przetwarzane na podstawie udzielonej zgody będą przetwarzane do czasu jej cofnięcia lub ustania celu dla jakiego dane zostały zgromadzone. Udzielona zgoda może być w każdym czasie cofnięta bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

d) Dane przetwarzane w związku z zawarciem i realizacją umowy, będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie dłużej jednak niż do upływu terminu, w którym Pharos może dochodzić roszczeń związanych z zawartą umową, chyba, że z ustawy o rachunkowości wynika dłuższy okres.

4. Bezpieczeństwo danych

 Pharos zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym i organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu.

 5. Prawa osób, których dane są przetwarzane

a) Pharos respektuje przysługujące każdej osobie uprawnienia związane z przetwarzaniem jej danych osobowych, w tym:

b) prawo dostępu do danych – w każdej chwili możesz się dowiedzieć, jakie dane na Twój temat Pharos przetwarza,

c) prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – masz prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych przetwarzanych przez Pharos,

d) prawo do sprostowania danych – jeśli dane osobowe są niepoprawne to masz prawo zażądać ich poprawienia, 

e) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w usprawiedliwionych celach Pharos jako administratora danych, w tym marketingu bezpośredniego jego produktów i usług.

f) Pharos zastrzega, że w przypadku braku możliwości bezwzględnej identyfikacji osoby, na przykład w związku z zakresem podanych przez nią danych, może odmówić podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą informując o tym tą osobę, chyba że osoba ta dostarczy dodatkowych informacji pozwalających ją zidentyfikować.

6. Zmiany dotyczące polityki prywatności

Na zmiany w polityce ochrony prywatności Pharos mogą mieć wpływ zmiany w sferze ustawodawczej w zakresie ochrony danych osobowych, a także inne czynniki. O wszelkich zmianach klienci i użytkownicy zostaną bezzwłocznie poinformowani na stronie Pharos. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

7. Prawo do skargi

W każdym przypadku uznania, że jej prawa wynikające z przepisów prawa i niniejszej polityki prywatności są naruszane osobie fizycznej przysługuje prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Kontakt

Pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Pharos prosimy kierować na adres:

kontakt@pharos.pl